1. Informacje ogólne o polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Fundacji Miej Więcej zawiera wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczęła obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).  Dowiesz się z niej kto jest Administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Fundacja Miej Więcej szanuje prawo do prywatności Użytkowników naszych usług i gwarantują im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. 

Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych” zastąpiliśmy określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”, “Fundacja”, “Fundacja Miej Więcej”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Miej Więcej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 77, 50-599 Wrocław, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000807369. 

3. W jakich sytuacjach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy zawsze wtedy, gdy korzystasz z naszych usług, jak również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać

4. Jaki dane i w jakim celu je przetwarzamy?

 • Przetwarzamy dane, które zostały podane przez Ciebie na potrzeby zawartej umowy w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy.
 • Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. ustaw podatkowych czy ustawy o rachunkowości.
 • Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
 • Jeśli udzieliłeś nam zgody, kontaktować się z Tobą w sprawach nowych ofert telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości na telefon komórkowy.
 • Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

6. Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
 • Dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.
 • Dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

7. Komu udostępniamy Twoje dane?

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. szwalnia, która wykona dla nas maseczki lub księgowa Fundacji).
 • W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich.

8. Czy moje dane będą poddawane automatyzowanemu procesowi poddawania decyzji (w tym profilowaniu)?

Nie.

9.  Jak chronimy Twoje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarzamy.

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

10. Jakie są Twoje prawa?

W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w dowolnej chwili na e-mail fundacja@miejwiecej.com 
 • Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z nami dane fundacja@miejwiecej.com 
 • W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani nie wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.
 • Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych

11. Reklamacje

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres email: fundacja@miejwiecej.com

Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną naszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Zmiany w Polityce Prywatności

Fundacja Miej Więcej zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.miejwiecej.com